Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sklepu, podany w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik poniżej do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  2. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Klient, niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

  5. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wzor zalacznika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   Imię i nazwisko: ………………………………

   Adres: …………………………………………

   kontakt:....................................

    

    

    

   Eurosan Janusz Pasternak

   ul. Oleśnicka 17

   33-200 Dąbrowa Tarnowska

    

    

    

    

   Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu …………, której przedmiotem był zakup:

    

   - …………………………………… (nazwa, numer katalogowy, kwota),

   - …………………………………… (nazwa, numer katalogowy, kwota),

    

    

    

    

    

   ……………………………………

   data i podpis klienta