Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego eurosan.pl

 1. Definicje

  1. Sklep- sklep internetowy Eurosan, prowadzony przez Janusza Pasternaka,
   prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
   "EUROSAN" Janusz Pasternak
   ul. Oleśnicka 17
   33-200 Dąbrowa Tarnowska
   NIP: 871-000-47-21
   Tel. 14-642-4455; Fax: 14-657-8700, 14-642-4456
   E-mail: dabrowa@eurosan.pl
   dostępny pod adresem https://www.sklep.eurosan.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie po dokonaniu Rejestracji.

  2. Klient- osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru u przedsiębiorcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

  3. Towar- rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia złożonego przez Klienta, oferowana za pośrednictwem Sklepu.

  4. Rejestracja- proces tworzenia konta Klienta na stronie internetowej Sklepu, polegający na wprowadzeniu danych osobowych Klienta, niezbędnych do złożenia Zamówienia, takich jak: imię/nazwa, nazwisko, aktywny adres e-mail, hasło (składające się z min. 5 dowolnych znaków).

  5. Konto- część Sklepu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się, tj. wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, wskazanych podczas Rejestracji, stanowiąca zasób danych Klienta oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w Sklepie,

  6. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta co do zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej, precyzujące wybrany Towar, adres do wysyłki, formę płatności, sposób dostawy.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).

  2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, jak również zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, sposób zamawiania i dostarczania Towaru, metody dokonywania opłat za Towar, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy, oraz zasady składania reklamacji i korzystania z gwarancji.

  3. Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, jak i zaakceptowania jego treści celem dokonania zakupu Towaru.

  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:

   1. komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową: Firefox (10.0), Chrome (17.0), Internet Explorer (9.0), Safari (5.0), Opera (11.6), minimalna rozdzielczość 1024x768 (zalecana 1280x800), obsługującą połączenia szyfrowane SSL, Java Script oraz pliki cookies,

   2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

  5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, która jest jednakże niezbędna do złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.

  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych ZPay oraz DotPay. Przedmiotowe usługi świadczy ZPay Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 17/1, 60-580 Poznań oraz DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

  7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednio właściwie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Tryb i warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Klient zawiera ze Sklepem umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z chwilą zakończenia Rejestracji, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania, zmiany lub rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną.

  2. Proces Rejestracji polega na:

   1. wypełnieniu elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie głównej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem:

    • imię i nazwisko/ nazwa,

    • aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail (który będzie wymagany przy każdym kolejnym Logowaniu Klienta do Sklepu),

    • hasła, złożonego z min. 5 dowolnych znaków

   1. zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji.

  1. Dla tego samego adresu poczty elektronicznej możliwe jest założenie jednego Konta.

  2. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji w Sklepie, każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail oraz hasła.

 1. Składanie Zamówień i ich realizacja

  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Zamówienia Towarów dostępnych na stronie internetowej https://www.sklep.eurosan.pl są przyjmowane w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem Sklepu,

   2. za pośrednictwem korespondencji e-mail,

   3. telefonicznie,

   4. bezpośrednio, w siedzibie właściciela Sklepu.

  3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy składać w sposób następujący:

   1. zalogować się na indywidualne Konto Klienta w Sklepie,

   2. wybrać z asortymentu Sklepu Towar będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć "Do koszyka",

   3. wybrać ilość zamawianego Towaru oraz sposób dostawy,

   4. wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być dostarczony Towar,

   5. wybrać sposób płatność i kliknąć "Zakończ- złóż zamówienie".

  4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

   1. przy wybraniu sposobu płatności przy odbiorze- maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,

   2. przy wybraniu sposobu płatności przelewem bankowym- po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu za złożone Zamówienie,

   3. przy wybraniu sposobu płatności w systemach płatniczych (przelewem online) - maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez dany system.

  5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania oraz dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno Zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep może zadecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

  6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

 2. Cena Towaru, koszty dostawy i formy płatności

  1. Wszystkie ceny Towarów, dostępnych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Całkowity koszt Zamówienia, tj. cena Towaru wraz z kosztem dostawy, wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

  2. Realizacja Zamówienia Towaru w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich JASFBG i Fedex w ciągu 72 godzin od przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt IV ust. 3 niniejszego Regulaminu, chyba że inaczej stanowi niniejszy Regulamin lub informacje na stronie internetowej Sklepu. Istnieje także możliwość odbioru osobistego Towarów zakupionych w Sklepie, w prowadzonych przez EUROSAN lub jej partnerów Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej eurosan.pl.

  3. Sklep przewiduje następujące formy płatności:

   1. za pobraniem- gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego,

   2. przelewem- przesłanie należności na numer rachunku bankowego Sklepu, udostępniony Klientowi po złożeniu Zamówienia i otrzymania wiadomości e-mail od Sklepu; z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu, Zamówienie przekazywane jest do magazynu Sklepu w celu skompletowania i przygotowania przesyłki,

   3. za pomocą systemu płatności elektronicznych (przelew online)- po wybraniu tej opcji, Klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.

  4. W przypadku określonych rodzajów Towarów, dostępnych na stronie internetowej, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 3. Stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie Towaru.

  5. Przy każdym oferowanym w asortymencie Sklepu Towarze podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Towarów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania i realizacji Zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem bankowym, powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Sklepu, a w przypadku płatności w systemach płatności elektronicznych, o czas autoryzacji płatności.

  6. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego Towaru Sklep informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru przedmiotowej wiadomości. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

 3. Warunki reklamacji i gwarancji oraz prawo odstąpienia od umowy

  1. Sklep odpowiada wobec Klienta, zarówno będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem, w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, będącego Konsumentem, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.

  3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Towar miał wadę, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

  4. Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez sklep internetowy eurosan.pl są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową należy złożyć w formie elektronicznej w wiadomości e-mail na adres grzegorz@eurosan.pl albo listownie (listem poleconym) na adres siedziby Sklepu wskazany w Regulaminie.

  6. W reklamacji należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności Towaru oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany Towaru na wolny od wady albo usunięcia wady.

  7. Klient, zobowiązany jest przesłać reklamowany Towar w związku ze złożoną reklamacją na adres siedziby Sklepu wskazany w Regulaminie.

  8. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.

  9. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Konsumenta pod rygorem uznania żądania za uzasadnione.

  10. Uprawnienia Klienta, będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, tj. w sytuacji, gdy dany Towar jest objęty gwarancją producenta, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. Sklep nie udziela osobnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane w Sklepie Towary. Większość Towarów dostępnych w Sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na dokumentach gwarancyjnych, dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

  11. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sklepu, podany w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  12. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  13. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  14. Klient, niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

  15. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep.

 4. Polityka prywatności

  1. Sklep jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod numerem 11190415, 11210415, 11230415

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże podanie ich przy Rejestracji jest niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację postanowień Regulaminu.

  4. Klient ma prawo wglądu do udostępnionych danych osobowych w każdym czasie, nadto ma możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych Sklepu.

  5. Dane osobowe podane przez Klienta są przechowywane i chronione przez Sklep, nie są udostępniane żadnym podmiotom bez zgody Klienta. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem Sklepu.

  6. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta, wyrażoną za pomocą akceptacji klauzuli, umieszczonej przy formularzu rejestracyjnym.

  7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) poprzez akceptację stosownej klauzuli. W dowolnym terminie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.

  8. W celu realizacji płatności w systemach płatności elektronicznych dane osobowe Klienta będą udostępniane ZPay Zakra Corp Sp. z o.o. lub DotPay S.A., a w celu realizacji przesyłki mogą być przekazane właściwej firmie kurierskiej.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  2. Klient, przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, zostanie powiadomiony o dokonanych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze Sklepem.

  3. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer, na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2015r.